Про підсумки науково-дослідної діяльності НПП «Джарилгацький» за 2017 рік

Posted on Updated on

 У 2017 року було надруковано 5 том Літопису природи за 2016 рік. Загальний об’єм Літопису природи – 305 сторінки, таблиць – 43, рисунків − 55. Використано 47 літературних джерел.

5 том Літопису природи Парку вміщує інформацію та матеріали результатів досліджень з вивчення біологічного різноманіття, зокрема видів орнітофауни, ссавців, зокрема груп ратичних та морських ссавців, видів морських безхребетних та інших наземних хребетних тварин, флори та фауни у 2016 році.

На протязі року проводився моніторинг основних компонентів різноманіття Парку.

Орнітологічний моніторинг: Обліковано птахів, що гніздяться на островах та тих,  що перебувають на затоці. Особливу увагу приділено рідкісним видам. Отримано репродуктивні показники птахів, що гніздяться на о. Джарилгач та прилеглих островах. Отримано кількісні показники та матеріали з біології окремих видів.

Теріологічний моніторинг: Проведено облікові роботи статево-вікової структури острівної популяції ратичних тварин, хижих м’ясоїдних (лютий, червень, серпень).

Моніторинг морських суспільств: Проводилася робота з формування системи моніторингу морських суспільств Джарилгацької затоки. У кожному кварталі відпрацьовано 3 точки збору матеріалу, 2 з яких, стаціонарні.

Моніторинг рідкісних видів: Проводився моніторинг рідкісних видів флори та фауни. Отримано дані зі стану популяцій окремих рідкісних видів безхребетних та хребетних тварин. Складено списки рідкісних видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України та міжнародні переліки.

Фенологічний моніторинг: Продовжено підбір типових об’єктів, що можуть виконувати роль фенологічних індикаторів. Реєструються фенологічні явища.

Моніторинг абіотичних факторів: Триває вивчення динаміки основних метеорологічних процесів та вивчення  основних  закономірностей  гідрології та динаміки  вод Джарилгацької затоки.

Таким чином, на території Парку проводиться науково-дослідна робота згідно Плану  науково-технічних заходів на виконання Програми Літопису природи  Парку на 2017 рік.

За грантом Секретаріату Угоди про збереження китоподібних Чорного, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану (ACCOBAMS), проводилися дослідження Українським науковим центром екології моря, Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України на тему: «Ідентифікація і попередня оцінка угрупувань китоподібних у прибережних водах північно-західної частини Чорного моря, український сектор». Дослідження проводилися  на акваторіях Джарилгацької та Каркінітської заток Чорного моря. Остаточні результати досліджень будуть опрацьовані та відображені у VI томі Літопису природи.

 Видано друком 12 публікацій:

Коваленко В.М., Руденко В.П. До 90 річчя Надморських заповідників: Історія створення Національного природного парку «Джарилгацький». IV міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва». (30 листопада 2017 р.), м. Тернопіль. C. 98-201.

Руденко А.Г., Коваленко В.М., Руденко В.П. Результати інвентаризації гніздової групи колоніальних птахів на острові Джарилгач та необхідні заходи для їх охорони і збільшення чисельності. Конференція «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень», 28-29 квітня 2017 р., смт. Путила, Чернівецька область, НПП «Черемоський».

Коваленко В.М., Руденко А.Г., Шульга С.М. Щодо необхідності вдосконалення територіальної структури Національного природного парку «Джарилгацький». Заповідна справа у степовій зоні України (до 90-ліття створення Надморських заповідників), с. Урзуф, 14-15 березня 2017 року. Серія: «Conservation biology in Ukraine». -Вип.2, Т.1. – С. 255-258.

Василюк О.В., Шапошникова А.О., Гавриленко В.С., Шешина Н.В., та ін.

Пам’яті Шульги Світлани Миколаївни. -Заповідна справа у степовій зоні України (до 90-ліття створення  Надморських заповідників), с. Урзуф, 14-15 березня 2017 року. Серія: «Conservation biology in Ukraine». -Вип.2, Т.1. –  С. 7-14.

Руденко В.П., Коваленко В.М. – Попередній аналіз наявності інвазійних видів тварин на території НПП «Джарилгацький». – Екологія і природо-користування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. 27-28 квітня 2017 р. Тернопіль: Крок, 2017, С. 98-100.

Шейгас І.М. Значення стаціонарних пробних ділянок для моніторингу стану популяцій Оленевих (Cervidae) / І.М. Шейгас // Наукове видання. Охорона довкілля: зб. наукових статей ХІІІ Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017, С. 125-127.

Шейгас І.М., Семенюк С.К. Ризики сучасного стану популяцій диких ссавців у НПП «Джарилгацький» / Ігор Миколайович Шейгас,  Станіслав Кузьмич Семенюк // Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства: матер. Всеукр. Наук. практ. конф. (01-02 червня 2017 року): відп. ред. О.О. Нечипоренко. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017 – С. 118-120.

Шейгас Ігор. Обліки чисельності мисливських тварин: місце інвентаризаційних заходів у сучасному мисливському господарстві / І.М. Шейгас // Лісовий і мисливський журнал. – К. – 2017. – № 3. – С. 42-44.

Семенюк С.К., Шейгас І.М, До аналізу сучасної методики обліку чисельності диких ратичних (CORVIFORMES) тварин / Станіслав Кузьмич Семенюк, Ігор Миколайович Шейгас // Сучасні проблеми агроекології. Матер. Міжнарод. Наук.-прокт. Інтернет конф. – Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2017. Рек. До друку. ВЧ. Радою ДСДС ІЗЗ НААН, прот. № 9 від 1.11.2017 р. –С.24.

Шапошникова А.О. «Оселища острова Джарилгач (НПП «Джарилгацький», Херсонська обл., Україна)» (матеріали науково-практичного семінару «Мережа НАТУРА 2000, як інноваційна система охорони рідкісних видів та біотопів в України, С.169-173).

Шапошникова А.О. «Репрезентативність фіторізноманіття у заповідній зоні НПП «Джарилгацький»(праці всеукраїнської науково-практичної конференції «Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників, С.188-190).

Шапошникова А.О. «Сучасний стан і актуальні напрямки досліджень рослинності НПП «Джарилгацький» (Чорноморський ботанічний журнал, Т. 13, випуск № 2).

На протязі 2017 року формувалися фонди наукових матеріалів, проводилося заповнення бланків обліків, поповнення фототеки, картотеки. Сформовано цифровий фото-фонд пейзажів, тваринного та рослинного світу.

У 2017 році проведено 2 засідання науково-технічної ради Парку, на якому були розглянуті наступні питання:

Порядок денний НТР № 17 від 28.02.2017 1. Організаційні питання щодо діяльності Парку  згідно  затвердженого «Проекту організації території Національного природного парку «Джарилгацький», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів».2. Погодження наукового обґрунтування та ліміту на спеціальне використання водних біоресурсів в межах акваторії Парку на 2017 рік.3. Погодження землевласнику ДП «Скадовське ДЛМГ» використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду Парку.4. Погодження місць причалювання на острові Джарилгач.5. Розгляд та погодження Плану заходів з наукової та науково-технічної діяльності НПП «Джарилгацький» на 2017 рік.6. Розгляд та погодження  «Плану заходів НПП «Джарилгацький» щодо збереження водно-болотного угіддя «Каркінітська та Джарилгацька затоки» на  2017рік.7. Розгляд питання щодо визначення охоронних ділянок видів рослинного та тваринного світу згідно з Переліком видів, занесених до Червоної книги.8. Розгляд та погодження «Плану роботи з екологічної, освітньо-виховної роботи на 2017рік». 9. Розгляд та погодження «Плану рекреаційної діяльності на 2017 рік».10. Затвердження переліку платних послуг на 2017 рік.11. Розгляд результату конкурсу на вакантну посаду наукового співробітника Руденка В.П.

Порядок денний НТР №18 від 20.09.2017 р.

  1. Про розгляд та схвалення Проекту ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загально-державного значення на 2018 рік в науково-дослідних цілях Парку, згідно наукового обґрунтування.
  2. Про розгляд та схвалення Проекту ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загально-державного значення на 2018 рік, згідно наукового обґрунтування.
  3. Про винесення на розгляд та виконання листа Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду від 11.05.2017 № 8-04/482-17 «Про оптимальну чисельність диких тварин» щодо заборони мисливства в антропогенних зонах біосферних заповідників, господарських зонах національних природних і регіональних ландшафтних парках та вплив заборони мисливства на збереження біорізноманіття в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, особливо рідкісних та зникаючих видів тварин.
  4. Про винесення на розгляд питання щодо розробки вимог ведення суб’єктами господарювання рекреаційної діяльності на ділянках рекреаційного призначення в межах території Парку.
  5. Про винесення на розгляд та погодження планованої калькуляції послуг для короткострокового відпочинку відвідувачів території природно-заповідного фонду Парку на 2018 рік.
  6. Про винесення на розгляд питання щодо поглиблення промоїни біля селища Лазурне, що розділяє острів Джарилгач від материка, з метою недопущення замулювання та забезпечення належного гідрологічного режиму західної частини Джарилгацької затоки Чорного моря.
  7. Про утримання землевласником ДП «Скадовське ДЛМГ» свійських свиней на о. Джарилгач.

Наукові фахівці Парку, за участю працівників служби державної охорони прийняли участь у міжнародному середньозимовому обліку водно-болотних птахів (International Waterfowl Census), що проводився під курівництвом Азово-Чорноморської орнітологічної станції (м. Мелітополь).

За сприянням Українського товариства охорони птахів, за участю Національного природного парку «Білобережжя Святослава» та за фінансової підтримки Товариства охорони птахів Королівства Нідерландів (Vogelbescherming Nederland, BirdLife партнер в Королівстві Нідерландів) у січні 2017 року, фахівці Парку прийняли участь у виконанні проекту «Посилення збереження та управління ключовими зимівельними територіями орлана-білохвоста на Кінбурнському півострові, прибережної зони Північно-Західної частини Чорного моря».За сприянням Міжнародної робочої групи, 6 травня 2017 року, проводилося вивчення пеліканів. Адміністрація та науковий сектор Парку прийняли участь у ІІ Європейському обліку пеліканів. Облік пеліканів проводився на акваторії Рамсарського угіддя «Каркінітська та Джарилгацька затоки». В червні 2017 року науковий співробітник Руденко В.П. прийняв участь у міжнародному проекту з обліків птахів, що гніздяться на о. Джарилгач для складання Атласу птахів, що гніздяться в Україні. На підставі виконання міжнародних угод, розроблено та виконується План заходів Національного природного парку «Джарилгацький» щодо збереження водно-болотного угіддя «Каркінітська та Джарилгацька затоки» на 2017 рік. Надано відповідну інформацію щодо оновлення інформаційних описів в рамках Рамсарької конвенції.

Також, з метою підтримання належного стану території Парку було виконано наступні заходи:

– з метою забезпечення дотримання режиму території ПЗФ, регулярно проводилися природоохоронні рейди;

– здійснювали збір інформації про господарську діяльність, яку ведуть інші природокористувачі на території ВБУ, та контроль, що забезпечує раціональне використання природних ресурсів;

– проводили фенологічні спостереження за міграційними процесами птахів на території водно-болотного угіддя Парку в рамках сезонних спостережень;

– проводили патрулювання акваторії Джарилгацької затоки Чорного моря, з метою спостереження за зимуючими птахами та виявлення слабих особин, що потребують допомоги;

– проводили масово-роз’яснювальну роботу серед місцевого населення щодо збереження особливо цінних природних комплексів та об’єктів ПЗФ України;

– співробітниками Парку разом з районною ветеринарною службою проводили дослідження в рамках профілактики пташиного грипу.

Завдяки волонтерській діяльності придбано підзору трубу, що сприятиме проведенню більш якісних обліків птахів та тварин на території Парку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.